წესები და პირობები

ბოლო განახლება: 2022 წლის 28 ივნისი

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს წესები და პირობები ჩვენი სერვისის გამოყენებამდე.

ინტერპრეტაცია და განმარტებები

ინტერპრეტაცია

სიტყვებს, რომელთა თავდაპირველი ასო არის დიდი ასოებით, აქვთ შემდეგი პირობებით განსაზღვრული მნიშვნელობა. შემდეგ განმარტებებს ექნებათ იგივე მნიშვნელობა, მიუხედავად იმისა, გამოჩნდებიან ისინი მხოლობით თუ მრავლობით რიცხვში.

განმარტებები

ამ წესებისა და პირობების მიზნებისთვის:

  • შვილობილი კომპანია ნიშნავს სუბიექტს, რომელიც აკონტროლებს, აკონტროლებს მხარის მიერ ან ექვემდებარება საერთო კონტროლს მათთან, სადაც "აკონტროლებს" ნიშნავს აქციების 50% ან მეტის მფლობელობას, წილობრივ პროცენტს ან სხვა ფასიან ქაღალდებს, რომლებსაც აქვთ ხმის მიცემის უფლება დირექტორების ან სხვა მმართველი ორგანოს არჩევისთვის.

  • ქვეყანა ეხება: საქართველოს

  • კომპანია (მოხსენიებული როგორც "კომპანია", "ჩვენ", "ჩვენ" ან "ჩვენი" ამ შეთანხმებაში) ეხება შპს "კრედიტო", რაზმაძის 40ნ.

  • მოწყობილობა ნიშნავს ნებისმიერ მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია სერვისზე წვდომა, როგორიცაა კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი ან ციფრული ტაბლეტი.

  • აქცია ეხება კონკურსებს, გათამაშებებს ან სხვა აქციებს, რომლებიც შემოთავაზებულია სერვისის მეშვეობით.

  • სერვისი ეხება ვებსაიტს.

  • წესები და პირობები (ასევე მოიხსენიება როგორც „პირობები“) ნიშნავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, რომლებიც ქმნიან მთელ შეთანხმებას თქვენ და კომპანიას შორის სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

  • მესამე მხარის სოციალური მედიის სერვისი ნიშნავს ნებისმიერ სერვისს ან შინაარსს (მათ შორის, მონაცემებს, ინფორმაციას, პროდუქტებსა თუ სერვისებს), რომელიც მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ, რომელიც შეიძლება იყოს ნაჩვენები, ჩართული ან ხელმისაწვდომი იყოს სერვისის მიერ.

  • ვებგვერდი ეხება Myvaluta.ge-ს, ხელმისაწვდომია https://myvaluta.ge დან

  • თქვენ ნიშნავს ფიზიკურ პირს, რომელიც წვდომას ან იყენებს სერვისს, ან კომპანიას, ან სხვა იურიდიულ პირს, რომლის სახელითაც ეს ფიზიკური პირი წვდომას ან იყენებს სერვისს, შესაბამისად.

მადლობა

ეს არის წესები და პირობები, რომლებიც არეგულირებს ამ სერვისის გამოყენებას და ხელშეკრულებას, რომელიც მოქმედებს თქვენსა და კომპანიას შორის. ეს წესები და პირობები განსაზღვრავს ყველა მომხმარებლის უფლებებსა და მოვალეობებს სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

თქვენი წვდომა და სერვისის გამოყენება განპირობებულია ამ წესებისა და პირობების თქვენ მიერ დათანხმებით. ეს წესები და პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვებზე, რომლებიც წვდებიან ან იყენებენ სერვისს.

სერვისზე წვდომით ან გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ წესებისა და პირობების რომელიმე ნაწილს, თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ სერვისზე.

თქვენ აცხადებთ, რომ ხართ 18 წელზე მეტი ასაკის. კომპანია არ აძლევს უფლებას 18 წლამდე ასაკის პირებს ისარგებლონ სერვისით.

თქვენი წვდომა და სერვისის გამოყენება ასევე განპირობებულია თქვენ მიერ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დათანხმებით. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს ჩვენს პოლიტიკას და პროცედურებს თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გამჟღავნების შესახებ, როდესაც იყენებთ აპლიკაციას ან ვებსაიტს და გეტყვით თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებების შესახებ და როგორ გიცავთ კანონი. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ჩვენი სერვისის გამოყენებამდე.

აქციები

ნებისმიერი აქცია, რომელიც ხელმისაწვდომია სერვისის მეშვეობით, შეიძლება რეგულირდებოდეს ამ პირობებისგან განცალკევებული წესებით.

თუ რომელიმე აქციაში მონაწილეობთ, გთხოვთ, გადახედოთ მოქმედ წესებს და ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. თუ პრომოუშენის წესები ეწინააღმდეგება წინამდებარე პირობებს, იმოქმედებს აქციის წესები.

ინტელექტუალური საკუთრება

სერვისი და მისი ორიგინალური შინაარსი (თქვენი ან სხვა მომხმარებლების მიერ მოწოდებული კონტენტის გამოკლებით), ფუნქციები და ფუნქციონალობა არის და დარჩება კომპანიისა და მისი ლიცენზირების ექსკლუზიურ საკუთრებაში.

მომსახურება დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნებით და სხვა კანონებით, როგორც ქვეყნის, ასევე უცხო ქვეყნების.

ჩვენი სავაჭრო ნიშნები და სავაჭრო ტანსაცმლის გამოყენება არ შეიძლება რომელიმე პროდუქტთან ან სერვისთან დაკავშირებით კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

სხვა ვებსაიტებზე ბმულები

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე ან სერვისებზე, რომლებსაც არ ეკუთვნის ან აკონტროლებს კომპანია.

კომპანიას არ აქვს კონტროლი და არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებსაიტების ან სერვისების შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე. თქვენ ასევე აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან ირიბად, რაიმე ზიანის ან ზარალის გამო, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოდ გამოწვეულია ნებისმიერი ასეთი შინაარსის, საქონლისა და სერვისის გამოყენებასთან ან მათზე დამოკიდებულებით, ხელმისაწვდომი ან ნებისმიერი ასეთი ვებსაიტის ან სერვისის მეშვეობით.

ჩვენ მტკიცედ გირჩევთ, წაიკითხოთ ნებისმიერი მესამე მხარის ვებსაიტის ან სერვისის წესები და პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელსაც თქვენ ეწვიეთ.

შეწყვეტა

ჩვენ შეგვიძლია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ან შევაჩეროთ თქვენი წვდომა, წინასწარი შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე, რაიმე მიზეზით, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, თუ თქვენ არღვევთ ამ წესებსა და პირობებს.

შეწყვეტის შემდეგ, სერვისით სარგებლობის თქვენი უფლება დაუყოვნებლივ შეწყდება.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

მიუხედავად ნებისმიერი ზიანისა, რომელიც შეიძლება მოგიტანოთ, კომპანიისა და მისი ნებისმიერი მიმწოდებლის მთელი პასუხისმგებლობა ამ პირობების ნებისმიერი დებულების შესაბამისად და თქვენი ექსკლუზიური საშუალება ყველა ზემოაღნიშნულის მიმართ შემოიფარგლება თქვენს მიერ რეალურად გადახდილი თანხით სერვისის მეშვეობით. ან 100 აშშ დოლარი, თუ სერვისის საშუალებით არაფერი გიყიდიათ.

მაქსიმალურად დაშვებული მოქმედი კანონმდებლობით, არავითარ შემთხვევაში კომპანია ან მისი მომწოდებლები არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე განსაკუთრებული, შემთხვევითი, არაპირდაპირი ან თანმიმდევრული ზიანისათვის (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ზარალის დაკარგვისა და ზარალის მონაცემების ან სხვა ინფორმაციის, ბიზნესის შეფერხებისთვის, პირადი დაზიანებისთვის, კონფიდენციალურობის დაკარგვის გამო ან რაიმე გზით დაკავშირებული სერვისის გამოყენებასთან ან მისი გამოყენების უუნარობასთან, მესამე მხარის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და/ან მესამე მხარის აპარატურასთან, რომელიც გამოიყენება სერვისი, ან სხვაგვარად, ამ პირობების ნებისმიერ დებულებასთან დაკავშირებით), მაშინაც კი, თუ კომპანიას ან რომელიმე მიმწოდებელს ეცნობა ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ და მაშინაც კი, თუ გამოსავალი არ ასრულებს თავის ძირითად მიზანს.

ზოგიერთი სახელმწიფო არ უშვებს ნაგულისხმევი გარანტიების გამორიცხვას ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანისთვის, რაც ნიშნავს, რომ ზოგიერთი ზემოაღნიშნული შეზღუდვა შეიძლება არ იყოს გამოყენებული. ამ შტატებში, თითოეული მხარის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება კანონით ნებადართული ზომით.

"როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია" პასუხისმგებლობის უარყოფა

მომსახურება მოგეწოდებათ თქვენთვის "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია" და ყველა ხარვეზითა და დეფექტით ყოველგვარი გარანტიის გარეშე. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულ მაქსიმალურ ზომამდე, კომპანია, თავისი სახელით და მისი შვილობილი კომპანიების და მისი და მათი შესაბამისი ლიცენზირებისა და სერვისის პროვაიდერების სახელით, პირდაპირ უარს ამბობს ყველა გარანტიაზე, იქნება ეს მკაფიო, ნაგულისხმევი, კანონიერი თუ სხვაგვარი, რაც შეეხება სერვისი, მათ შორის ყველა ნაგულისხმევი გარანტია ვაჭრობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის, ტიტულისა და არადარღვევის შესახებ, და გარანტიები, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას გარიგების, შესრულების, გამოყენების ან სავაჭრო პრაქტიკის შედეგად. ზემოაღნიშნულის შეზღუდვის გარეშე, კომპანია არ იძლევა გარანტიას ან ვალდებულებას და არ იძლევა რაიმე სახის წარმოდგენას, რომ სერვისი დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს, მიაღწევს დანიშნულ შედეგს, იქნება თავსებადი ან იმუშავებს სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, აპლიკაციებთან, სისტემებთან ან სერვისებთან. შეფერხების გარეშე, აკმაყოფილებდეს მუშაობის ან სანდოობის ნებისმიერ სტანდარტს, ან იყოს შეცდომების გარეშე, ან რაიმე შეცდომის ან დეფექტის გამოსწორება შესაძლებელია ან გამოსწორდება.

ზემოაღნიშნულის შეზღუდვის გარეშე, არც კომპანია და არც კომპანიის რომელიმე პროვაიდერი არ იძლევა რაიმე სახის წარმომადგენლობას ან გარანტიას, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს: (i) სერვისის ფუნქციონირებას ან ხელმისაწვდომობას, ან ინფორმაციას , შინაარსი და მასში შემავალი მასალები ან პროდუქტები; (ii) რომ სერვისი იქნება უწყვეტი ან შეცდომების გარეშე; (iii) სერვისის მეშვეობით მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაციის ან შინაარსის სიზუსტეს, სანდოობას ან ვალუტას; ან (iv) რომ სერვისი, მისი სერვერები, შიგთავსი ან ელფოსტა, რომელიც გამოგზავნილია კომპანიისგან ან მისი სახელით, არ შეიცავს ვირუსებს, სკრიპტებს, ტროას ცხენებს, ჭიებს, მავნე პროგრამებს, დროის ბომბებს ან სხვა მავნე კომპონენტებს.

ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა გარკვეული სახის გარანტიების ან მომხმარებლის კანონიერი უფლებების შეზღუდვის გამორიცხვას, ამიტომ ზემოთ ჩამოთვლილი ზოგიერთი ან ყველა გამონაკლისი და შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ამ სექციაში მითითებული გამონაკლისები და შეზღუდვები გამოყენებული იქნება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველაზე მეტად.

მარეგულირებელი კანონი

ქვეყანის კანონები, კანონის წესების შეუთავსებლობის გამოკლებით, არეგულირებს ამ პირობებს და თქვენ მიერ სერვისის გამოყენებას. თქვენ მიერ აპლიკაციის გამოყენება შეიძლება ასევე დაექვემდებაროს სხვა ადგილობრივ, სახელმწიფო, ეროვნულ ან საერთაშორისო კანონებს.

დავების გადაწყვეტა

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეშფოთება ან დავა სერვისთან დაკავშირებით, თქვენ თანახმა ხართ, რომ ჯერ სცადოთ დავის გადაჭრა არაფორმალურად კომპანიასთან დაკავშირებით.

ევროკავშირის (EU) მომხმარებლებისთვის

თუ თქვენ ხართ ევროკავშირის მომხმარებელი, ისარგებლებთ იმ ქვეყნის კანონის ნებისმიერი სავალდებულო დებულებით, რომელშიც ცხოვრობთ.

შეერთებული შტატების სამართლებრივი შესაბამისობა

თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ (i) თქვენ არ იმყოფებით ქვეყანაში, რომელიც ექვემდებარება შეერთებული შტატების მთავრობის ემბარგოს, ან რომელიც შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ არის განსაზღვრული, როგორც "ტერორისტების მხარდამჭერი"; ქვეყანა და (ii) თქვენ არ ხართ ჩამოთვლილი შეერთებული შტატების მთავრობის არცერთ აკრძალულ ან შეზღუდულ მხარეთა სიაში.

გაწყვეტა და უარის თქმა

განაწილება

თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე დებულება ჩაითვლება არააღსასრულებლად ან ბათილად, ასეთი დებულება შეიცვლება და ინტერპრეტირებული იქნება ასეთი დებულების მიზნების შესასრულებლად მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო დანარჩენი დებულებები გაგრძელდება სრული ძალაუფლებით. .

უარყოფა

გარდა აქ გათვალისწინებულისა, უფლების შეუსრულებლობა ან წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება არ იმოქმედებს მხარის უნარზე, განახორციელოს ეს უფლება ან მოითხოვოს ასეთი შესრულება შემდგომში ნებისმიერ დროს და არც უარის თქმა. დარღვევის შესახებ წარმოადგენს უარის თქმა ნებისმიერ შემდგომ დარღვევაზე.

თარგმანის ინტერპრეტაცია

ეს წესები და პირობები შეიძლება იყოს თარგმნილი, თუ ისინი თქვენთვის ხელმისაწვდომი გავხდით ჩვენს სერვისში. თქვენ ეთანხმებით, რომ ორიგინალური ინგლისური ტექსტი უპირატესობას ანიჭებს დავის შემთხვევაში.

ცვლილებები ამ წესებსა და პირობებში

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევცვალოთ ან შევცვალოთ ეს პირობები ნებისმიერ დროს. თუ რევიზია მატერიალურია, ჩვენ გავაკეთებთ გონივრულ ძალისხმევას, რომ მოგაწოდოთ მინიმუმ 30 დღე' გააფრთხილეთ რაიმე ახალი პირობების ძალაში შესვლამდე. რა წარმოადგენს მატერიალურ ცვლილებას, განისაზღვრება ჩვენი შეხედულებისამებრ.

ჩვენს სერვისზე წვდომის ან გამოყენების გაგრძელებით ამ ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ, თქვენ ეთანხმებით განახლებულ პირობებს. თუ არ ეთანხმებით ახალ პირობებს, მთლიანად ან ნაწილობრივ, გთხოვთ შეწყვიტოთ ვებსაიტის და სერვისის გამოყენება.

დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ წესებთან და პირობებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ: